komiksy ekonomiczne


To jest napad

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. wymienia i charakteryzuje rodzaje pieniądza
  2. omawia funkcje, jakie spełnia pieniądz
  3. wymienia wady i zalety poszczególnych rodzajów pieniądza
  4. wie, czym jest wartość nominalna i realna pieniądza
  5. rozumie pojęcia: inflacja, deflacja, hiperinflacja
  6. wymienia i charakteryzuje rodzaje inflacjihttps://www.high-endrolex.com/30