komiksy ekonomiczne


Stawka większa niż życie

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. wymienia i charakteryzuje rodzaje podmiotów gospodarczych
  2. wymienia źródła dochodów i wydatków państwa
  3. wyjaśnia, na czym polega zjawisko obiegu okrężnego dóbr i usług
  4. wyjaśnia, na czym polega zjawisko redystrybucji dochodu narodowego
  5. wie, czym jest deficyt budżetowy i dług publiczny


https://www.high-endrolex.com/30