komiksy ekonomiczne


Skutki kryzysu dla państw strefy euro i ich obywateli

Po lekcji uczniowie powinni:
- posługiwać się pojęciami: budżet państwa, finanse publiczne, dług publiczny, dochody i wydatki państwa, PKB, wzrost gospodarczy, recesja
- wskazywać konsekwencje nadmiernego zadłużania się państw, w tym skutki długu publicznego dla obywateli krajów strefy euro
- wymienić działania, jakie może podjąć państwo dla uzdrowienia finansów publicznych
- analizować przykłady sytuacji gospodarczej wybranych państw strefy euro, objętych kryzysem