komiksy ekonomiczne


Po co nam zawody regulowane?

Po lekcji uczniowie powinni:
- Definiować pojęcia: zawód, zawód regulowany, zawód zaufania publicznego
- Podać przykłady zawodów regulowanych w polskim i europejskim ustawodawstwie
- Wymienić sposoby ograniczania dostępu do zawodów
- Wyjaśnić, z jakich powodów państwo tworzy bariery w dostępie do wykonywania zawodów
- Wyjaśnić, jakie skutki dla gospodarki, konsumentów i pracowników ma reglamentacja zawodów
- Zająć stanowisko w dyskusji dotyczącej uwalniania zawodów regulowanych.