komiksy ekonomiczne


Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej?

W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem gospodarki

centralnie planowanej i gospodarki rynkowej na przykładzie gospodarczej historii Polski w ostatnich

70. latach. W oparciu o zdobyte informacje ocenią gospodarkę Polski po 1989 roku. Wskażą korzyści

dla społeczeństwa płynące z funkcjonowania gospodarki rynkowej. Podejmą próbę oceny ostatnich

25 lat w gospodarce.