komiksy ekonomiczne


Jak przywrócić wzrost gospodarczy w krajach strefy euro?

Po lekcji uczniowie powinni:
- rozumieć pojęcia: PKB, wzrost gospodarczy, recesja
- wskazać czynniki, które umożliwiają wzrost gospodarczy
- analizować dane statystyczne, dotyczące zmian PKB krajów Unii Europejskiej
-przeprowadzić dyskusję na temat sposobów zwiększania wzrostu gospodarczego współczesnych gospodarek europejskich strefy euro